Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnów - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Tarnów

Województwo: małopolskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 572 800 000,00 złotych
- w tym majątkowe: 79 608 000,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Tarnów - kliknij i przejdź

Kwota: 3 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 54

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
"Rozpoczęcie procesu oceny i wyboru wniosków, które zostaną oddane do dyspozycji głosującym mieszkańcom Tarnowa to dwustopniowy schemat postępowania, gdzie wymagane są dwie pozytywne oceny, które kwalifikują projekt pod głosowanie. Pod pierwszą ocenę - wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa (Wydział Realizacji Inwestycji, Wydział Usług Ogólnomiejskich, Wydział Edukacji, Wydział Sportu, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Kultury, Wydział Geodezji i Nieruchomości) przekazano 74 wnioski. Urzędnicy zaopiniowali wnioski: 54 pozytywnie, 20 negatywnie. Kolejnym etapem weryfikacji była ocena Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie, gdzie do opiniowania przekazano 8 wniosków, które dotyczyły całego miasta. Komisji zaopiniowała wnioski: 5 pozytywnie, 3 negatywnie. Wnioski z podziałem na poszczególne osiedla w Tarnowie były natomiast omawiane podczas posiedzeń Zarządów Osiedli oraz Radnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Przedstawiciele osiedli zaopiniowali wnioski: 56 pozytywnie, 8 negatywnie. Po analizie i zebraniu ocen ze wszystkich gremiów, działając na podstawie regulaminu wyłoniono w sumie 54 projekty."


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 15

Opis wybranych do realizacji projektów:
Najwięcej głosów, bo aż 2500, oddano na zadanie „Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1”. Na drugim miejscu z 1286 głosami znalazł się projekt „Modernizacja auli I LO”, a na trzecim „Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji - modernizacja placu zabaw i świetlicy przy Przedszkolu Publicznym nr 20” (1107 głosów). Kolejne miejsca zajęły następujące propozycje: - „Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrum aktywności senioralnej - Centrum, Północ, Wschód, Mościce” (1055 głosów), - „Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4” (1016 głosów), - „Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku Sportowy ogród dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat na terenie Przedszkola Publicznego nr 6” (989 głosów), - „Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4 - remont drogi wewnątrzszkolnej i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej” (964 głosy), - „Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na obiektach TOSiR przy ul. Wojska Polskiego” (929 głosów), - „Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego Od przedszkola do seniora” przy Przedszkolu Publicznym nr 29 oraz kompleksowa wymiana wyposażenia i pomocy dydaktycznych w przedszkolu” (924 głosy), - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Śliwkowej” (919 głosów), - „Remont infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9” (919 głosów), - „Rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15” (855 głosów), - „Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół Sportowych wraz z wykonaniem oświetlenia boiska ze sztuczną trawą” (790 głosów), - „Remont nawierzchni placów i chodników przy Szkole Podstawowej nr 8” (771), - „Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i remontem ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6” (718 głosów).


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 112 026

Liczba uprawnionych do głosowania: 92 870

Informacja na temat głosowania:
4 czerwca 2014 r. – 11 czerwca 2014 r. Magistrat przygotował trzy miejsca w budynkach urzędu, gdzie do urny można wrzucić wypełnione kupony. To budynki przy ulicach Mickiewicza 2, Nowej 4, Goldhammera 3 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki 7:30-18:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30). Można głosować również za pośrednictwem strony internetowej budzetobywatelski.umt.tarnow.pl. W tym przypadku należy posiadać Tarnowską Kartę Miejską w wersji „Premium” (dotychczas wydano ponad 12 000 kart). Dotyczy to również osób, które ukończyły 16 lat i są posiadaczami takiej właśnie karty. Ponadto głosować można za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O ważności głosu w tym wypadku będzie decydowała data stempla pocztowego (11 czerwca).

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Nie określono dotychczas podziału według terytorium danych osiedli w Tarnowie (jest ich 16). Wyróżniono jednak projekty ogólnomiejskie, które dodatkowo podlegały ocenie Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie. Takich wniosków było 8.

Harmonogram:
- Zgłaszanie projektów 7 kwietnia 2014 r. – 5 maja 2014 r. - Weryfikacja zgłoszonych projektów 6 maja 2014 r. – 26 maja 2014 r. - Ogłoszenie listy projektów 27 maja 2014 r. - Działania informacyjne 27 maja 2014 r. – 3 czerwca 2014 r. - Głosowanie 4 czerwca 2014 r. – 11 czerwca 2014 r. - Ogłoszenie wyników 28 czerwca 2014 r.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 34 590


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2013 - Miasto Tarnów
2014 - Miasto Tarnów
2016 - Miasto Tarnów