Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Łomża - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Łomża

Województwo: podlaskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 329 465 979,00 złotych
- w tym majątkowe: 92 358 538,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Łomża - kliknij i przejdź

Kwota: 1 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 124

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Każda z trzech dzielnic ma do wykorzystania 30 proc. całej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, o tym, które z zadań w poszczególnych dzielnicach zostaną zrealizowane, decyduje liczba zdobytych głosów mieszkańców Łomży. Zespół Koordynujący zatwierdza listę zadań do realizacji zgodnie z wynikami głosowania (nie może jej zmienić) i dzieli pozostałe 10 proc., kierując się również wynikami głosowania oraz zasadą sprawiedliwego podziału pieniędzy na każdą z dzielnic.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 8

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis wybranych do realizacji projektów:
Wygrało osiem projektów, wyczerpały kwotę 900 tys. zł (Południe – Rewitalizacja parku przy ul. Prusa, Reymonta II etap, Budowa sceny koncertowej przy Przedszkolu nr 14, Centrum – Remont kapitalny ul. Jana z Kolna, Place zabaw na Starym Mieście (Kaznodziejska, Dworna), Łomżyca – Trakt pieszo-rowerowy, Skwerek na Łomżycy, Fitness na Bawełnie). Zgodnie z Regulaminem pozostałe 100 tys. zł rozdysponuje Zespół Koordynujący, złożony z przedstawicieli prezydenta i ratusza, a także radnych i przedstawicieli rad osiedli. Zespół postanowił podzielić pozostałą część po przeprowadzonych przetargach, w pierwszym kwartale przyszłego roku.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 62 674

Liczba uprawnionych do głosowania: 49 512

Informacja na temat głosowania:
Głosować mogły wszystkie osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Łomży oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia i znajdują się w rejestrze wyborców Łomży.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Po raz pierwszy zastosowano podział na trzy dzielnice: Centrum, Łomżycę i Południe.

Harmonogram:
9 lipca - wyłonienie radnych i przedstawicieli Rad Osiedli do Zespołu Koordynującego 14 lipca – zarządzenie Prezydenta w sprawie konsultacji regulaminu BO na 2015 r. 14-28 lipca – konsultacje regulaminu BO na 2015 r. 29 lipca – opracowanie rekomendacji do regulaminu 1 sierpnia - zarządzenie Prezydenta Łomży w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2014 rok (w tym powołanie zespołu koordynującego wraz z niezbędnymi załącznikami, tj. Regulaminem, kartą zgłaszania zadania, kartą do głosowania, harmonogramem BO) 4 sierpnia – kampania informacyjna i przygotowanie zadań przez mieszkańców, dyżury urzędników 18-29 sierpnia – zgłaszanie zadań 1-5 września – weryfikacja zgłoszonych zadań zgodnie z regulaminem BO 8 września – ogłoszenie listy zadań 11-24 września – głosowanie 25-29 września liczenie głosów 30 września – ogłoszenie wyników

Liczba oddanych wszystkich głosów: 7 488


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Łomża