Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Kraków - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Kraków

Województwo: małopolskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 3 948 630 106,00 złotych
- w tym majątkowe: 732 515 172,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Kraków - kliknij i przejdź

Kwota: 4 500 000,00 złotych

Lista zgłoszonych projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Zasady wyboru projektów:
Zasady głosowania: - każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji zadań (w tym: 5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jednej wybranej przez siebie dzielnicy i 5 głosów na zadania o charakterze ogólnomiejskim) - najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt (lub 2 punkty w przypadku Dzielnicy XI Podgórze Duchackie) - w celu oddania ważnego głosu należy w poniższych tabelach wpisać numer zadania wybranego z listy Głos będzie nieważny: - gdy karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wymaganych danych, - gdy dane na karcie do głosowania zostaną wpisane niewyraźnie lub zostaną wpisane w niewłaściwej rubryce, - gdy dane osobowe lub numer PESEL będą niepoprawne, - gdy w wyniku weryfikacji stwierdzone zostanie, że głos został oddany więcej niż jeden raz. Na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczono łączną kwotę 4,5 miliona złotych, w tym: 2,7 miliona zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim (pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy) oraz 1,8 miliona zł na zadania o charakterze lokalnym (100 tys. zł na zadania mające być zrealizowane na terenie każdej z 18 dzielnic Krakowa).


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj

Opis wybranych do realizacji projektów:
Wśród projektów ogólnomiejskich, które uzyskały największą liczbę głosów są: sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych (koszt instalacji 76 tys. zł), Darmowy Internet Miejski (koszt 1,5 mln), angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu w szkołach (koszt 2,7 mln), miejski plac manewrowy (koszt 2,7 mln), uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza (koszt 300 tys.). Budżet przeznaczony na te zadania wynosi 2,7 mln złotych, co oznacza, że zrealizowane zostaną zadania: sekundniki, Darmowy Internet, uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 759 144

Liczba uprawnionych do głosowania: 589 845

Informacja na temat głosowania:
1. Kto może głosować ? Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie miasta Krakowa. Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające właściwych danych będą uznane za nieważne. 2. Kiedy można zagłosować? Głosować można od 27 września do 5 października 2014 roku. 3. Jak i gdzie można głosować? w Internecie - na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl poprzez wypełnienie elektronicznego formularza karty do głosowania; głosując przez Internet nie muszą Państwo drukować karty ani odwiedzać punktu głosowania; LUB osobiście w punkcie głosowania - Rady Dzielnic zapraszają do głosowania w wyznaczonych miejscach i godzinach; tutaj znajdą Państwo wykaz punktów głosowania, informacja o punktach głosowania będzie zamieszczona również na tablicach ogłoszeń w siedzibach Rad Dzielnic i wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa. UWAGA: Na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce „Do pobrania" znajdą Państwo wzór karty do głosowania. W przypadku kiedy nie mogą Państwo osobiście odwiedzić jednego z punktów głosowania - wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania można przekazać osobie, która w Państwa imieniu wrzuci kartę do urny ustawionej w punktach głosowania - w wyznaczonych miejscach i godzinach. 4. Ile razy można głosować? Głosować można tylko jeden raz. Można głosować w punktach głosowania lub przez Internet. Każde ponowne oddanie głosu spowoduje, że wszystkie głosy oddane przez daną osobę zostaną uznane za nieważne. Weryfikacji ilości oddanych głosów służy, wymagany przy wypełnieniu karty do głosowania lub elektronicznego formularza karty do głosowania, nr PESEL. 5. Na co można głosować ? W Internecie oraz w punktach głosowania w Dzielnicach, głosują Państwo zarówno na zadania o charakterze lokalnym (realizowane w jednej z osiemnastu krakowskich Dzielnic), jak i na zadania o charakterze ogólnomiejskim. Każdy głosujący musi oddać głos na 10 różnych propozycji zadań (5 głosów na zadania o charakterze lokalnym w jednej wybranej przez siebie dzielnicy i 5 głosów na zadania o charakterze ogólnomiejskim), przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 1 punkt. UWAGA WYJĄTEK: Osoby chcące oddać głos na propozycje zadań o charakterze lokalnym zgłoszone na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie – z uwagi na 4 propozycje zadań poddane pod głosowanie - muszą oddać głos na te cztery propozycje zadań, przy czym najwyżej ocenione przez głosującego zadanie otrzymuje 5 punktów, a najniżej 2 punkty (nie przydzielamy 1 punktu).

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Miasto podzielono na 18 dzielnic, których dotyczy procedura. Każda z dzielnic do dyspozycji w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 ma 100.000 zł - na zadania o charakterze lokalnym. Ponadto na spotkaniach organizowanych w dzielnicach będzie możliwość dyskutowania na temat zadań ogólnomiejskich, na których realizację przeznaczono kwotę 2.700.000 zł.

Harmonogram:
Spotkania z mieszkańcami: maj – 16 czerwca Składanie projektów: 5 maja – 16 czerwca Weryfikacja projektów: 17 czerwca – 20 sierpnia Ogłoszenie listy projektów: 1 września Głosowanie: 27 września – 5 października

Liczba oddanych wszystkich głosów: 67 320