Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Elbląg - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Elbląg

Województwo: warmińsko-mazurskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 578 648 184,00 złotych
- w tym majątkowe: 124 874 232,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Elbląg - kliknij i przejdź

Kwota: 2 500 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 471

Opis zgłoszonych projektów:
Łącznie złożono 471 wniosków, z czego 120 dotyczyło jednego zadania (placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej) oraz 68 w innej sprawie (parking przy ul. Brzeskiej), a także w kilku przypadkach złożono kilka wniosków dotyczących tej samej sprawy – tego samego zadania. Do rozpatrzenia finalnie było 255 wniosków. Najwięcej projektów dotyczyło naprawy chodników i jezdni, budowy lub powiększania parkingów, budowy placów zabaw, boisk i kompleksów rekreacyjnych, budowy ścieżek rowerowych. W roku bieżącym po raz pierwszy wprowadziliśmy inicjatywę ogólnomiejską, na którą wpłynęło wiele zróżnicowanych projektów/pomysłów. Dotyczyły one m.in. przebudowy skrzyżowania w rondo, oznakowania przejść dla pieszych przy szkołach, wykonania deptaka spacerowego przy Bulwarze, modernizacji toru do łyżwiarstwa szybkiego i toru wrotkarskiego, wykonania plaży miejskiej, boiska do rzutu podkową oraz do gry w bule, parku z wybiegiem dla psów, placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, umożliwienia powszechnego dostępu do defibrylatorów, postawienia przystanku autobusowego, czy budek lęgowych dla ptaków.

Zasady wyboru projektów:
Propozycje składane przez wnioskodawców są opiniowane przez Departamenty Urzędu pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań miasta, gospodarności, formalno-prawnym, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalania orientacyjnego kosztu zadania. Całościowa lista propozycji budżetowych – zestawienie łączne (zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie wraz z uzasadnieniem) zostaje przekazane Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. Propozycje możliwe do realizacji ze względów podanych powyżej poddawane są pod głosowanie mieszkańców naszego miasta. W myśl w/w zasad „W ramach BO mogą być proponowane zadania dotyczące danego okręgu wyborczego oraz tzw. inicjatywy ogólnomiejskie – służące mieszkańcom całego miasta, których realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego”.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 9

Opis wybranych do realizacji projektów:
Pod głosowanie mieszkańców poddano 143 zadania (8 w okręgu nr 1, 20 w okręgu nr 2, 25 w 3, 23 w 4, 25 w okręgu 5 i 42 w inicjatywach ogólnomiejskich). Wnioski/propozycje podobne zostały grupowane. Wygrało 9 zadań, za łączną kwotę 2 500 000 zł. Zwycięskie zadania dotyczą: - wykonania chodnika łącznie ze ścieżką rowerową wraz z zagospodarowaniem przylegającego pasa zieleni w celu rekreacyjo-wypoczynkowym, - budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, - remontu nawierzchni oraz powiększenia istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców, - naprawy chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonania miejsc parkingowych wzdłuż budynków, budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, budowy zielonych miejsc postojowych, remontu boiska na terenie szkoły, budowy parku/wybiegu dla psów, wykonania nowej nawierzchni na torze wrotkarskim.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 122 717

Liczba uprawnionych do głosowania: 97 070

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie trwało od 22 września do 15 października 2014 r. W myśl zasad w/w, głosować może: „Każdy mieszkaniec danego okręgu wyborczego mający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu będzie miał prawo wybrać w ankiecie maksymalnie pięć propozycji zadań dotyczących swojego okręgu wyborczego oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską, które jego zdaniem są najważniejsze”. Głosować można w formie papierowej (wypełniając ankietę) oraz w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Po 400 tys. zł na każdy z 5 okręgów wyborczych oraz 500 tys. na tzw. inicjatywy ogólnomiejskie, które „pojawiły się” dopiero w obecnej - trzeciej edycji. Dotychczas w pierwszej i w drugiej edycji dysponowano kwotą 2 mln zł.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 9 649


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2013 - Miasto Elbląg
2014 - Miasto Elbląg
2016 - Miasto Elbląg