Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Radom - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Radom

Województwo: mazowieckie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Radom - kliknij i przejdź

Kwota: 4 200 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 143

Zasady wyboru projektów:
Wybór projektów pod głosowanie odbywa się wieloetapowo. Przy składaniu następuje weryfikacja formalna wniosku przez Referat Centrum Komunikacji Społecznej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych. Tak zweryfikowane projekty przekazywane są do właściwych wydziałów i jednostek do oceny merytorycznej, która przebiega według następujących kryteriów: a) możliwości realizacji, b) gospodarności, c) kosztu realizacji, d) możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych środków, które ten projekt będzie generował w przyszłości. Następnie projekty wraz z rekomendacjami Wydziałów merytorycznych trafiają do Zespołu Opiniującego, który dokonuje analizy przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji oraz opracuje ostateczną listę projektów podlegających głosowaniu przez mieszkańców. Zespół Opiniujący dokonuje również ostatecznego podziału zgłoszonych projektów pod kątem zakwalifikowania ich do kategorii projektów lokalnych (okręgowych) bądź kategorii projektów o charakterze ogólnomiejskim. Decyzję o niedopuszczeniu do głosowania projektu Zespół Opiniujący podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zestawienie wniosków odrzuconych wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie: www.radom.pl/page/file.php?id=2150.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 15

Lista wybranych do realizacji projektów dostępna pod adresem: kliknij tutaj


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 218 161

Liczba uprawnionych do głosowania: 174 354

Informacja na temat głosowania:
Głosować w Budżecie Obywatelskim może każdy, kto ukończył 16 lat i jest mieszkańcem Radomia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna na udział w głosowaniu. Głosowanie może odbywać się w dwóch formach – tradycyjnie, na kartach do głosowania – składając głos do urny oraz przez Internetowy System Głosowania na stronie konsultacje.radom.pl. W Radomiu oprócz wyznaczonych stałych miejsc głosowania wprowadzono także możliwość zamówienia tzw. „Urny Mobilnej” w miejsce wskazane przez zgłaszającego i w odpowiadającym mu czasie, najczęściej poza godzinami pracy urzędu oraz w weekendy. To rozwiązanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w okresie od 19 maja do 10 września zostało zrealizowanych ponad 170 wyjazdów.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Projekty są podzielone ze względu na położenie na 5 obszarów. Wyodrębniony został również obszar Ogólnomiejski, znajdują się w nim projekty, których zasięg wykracza poza 1 obszar. Na każdy z 6 obszarów przekazane zostało 700 000 zł na realizację zwycięskich projektów.

Harmonogram:
Konsultacje Budżetu Obywatelskiego 2015 trwały od 3 lutego 2014 roku do 10 września 2014 roku i obejmowały etapy : od 03 lutego do 07 marca - Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2015; Spotkania Prezydenta z Mieszkańcami; Akcja informacyjna dotycząca konsultacji społecznych oraz harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. od 10 marca do 12 kwietnia - Weryfikacja zgłoszonych projektów przez merytoryczne wydziały i jednostki. od 14 kwietnia do 5 maja - Weryfikacja i ostateczna akceptacja projektów przez Zespół Opiniujący. do 12 maja - Podanie przez Prezydenta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie oraz projektów nie podlegających głosowaniu. Podanie do wiadomości zasad głosowania oraz miejsc, w których się ono odbędzie. od 19 maja do 10 września - Akcja informacyjna, dotycząca zachęcenia mieszkańców do głosowania na Budżet Obywatelski na 2015 rok. Głosowanie w wyznaczonych miejscach oraz doraźnie podczas imprez i eventów miejskich. Głosowanie przez Internetowy System Głosowania. od 11 września do 10 października Przeliczenie głosów oraz przedstawienie opinii publicznej wyników głosowania.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 16 389


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Radom
2016 - Miasto Radom