Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Sosnowiec - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Sosnowiec

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 777 653 331,00 złotych
- w tym majątkowe: 127 932 540,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 5 000 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 175

Opis zgłoszonych projektów:
Spośród złożonych projektów dopuszczony do głosowania zostały 123 projekty.

Zasady wyboru projektów:
Podział środków na poszczególne obszary konsultacyjne odbył się wg następujących reguł: 1. 50% środków zostało podzielonych w równych częściach pomiędzy wszystkie obszary konsultacyjne, 2. 25% środków zostało podzielonych pomiędzy obszary konsultacyjne proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych obszarów konsultacyjnych 3. 25% środków zostało podzielonych proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych obszarów konsultacyjnych.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 23


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 210 722

Liczba uprawnionych do głosowania: 173 346

Informacja na temat głosowania:
Głosować na projekty mogli wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z mieszkańców dysponował tylko jednym głosem, głosy oddane wielokrotnie powodowały unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca. Oprócz wskazania popieranego projektu, głosujący musiał podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL). Mieszkańcy mogli głosować w sposób tradycyjny (w wyznaczonych Punktach Konsultacyjnych lub w Urzędzie), korespondencyjnie (wysyłając swój głos pocztą na adres Urzędu) lub internetowo (na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl)

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Miasto podzielone zostało na 7 stref konsultacyjnych: Obszar konsultacyjny nr 1 (Stary Sosnowiec, Śródmieście, Ludmiła) - 735 175,36 zł Obszar konsultacyjny nr 2 (Milowice, Pogoń) - 708 992,86 zł Obszar konsultacyjny nr 3 (Środula, Sielec) - 607 686,61 zł Obszar konsultacyjny nr 4 (Zagórze) - 763 955,36 zł Obszar konsultacyjny nr 5 (Kukułek, Klimontów, Dańdówka) - 616 855,36 zł Obszar Konsultacyjny nr 6 (Kazimierz, Porąbka, Juliusz, Ostrowy, Maczki, Kolonia Cieśla) - 846 855,36 zł Obszar Konsultacyjny nr 7 (Bobrek, Bór, Jęzor, Modrzejów, Niwka) - 720 430,36 zł

Harmonogram:
1. 9-27 czerwiec – zgłoszenie projektów 1 lipca – 30 sierpnia – ocena wniosków Do 10 września – publikacja projektów 22 – 27 września – głosowanie Do 15 października – ogłoszenie wyników 2015 r. – realizacja zwycięskich projektów

Liczba oddanych wszystkich głosów: 25 692