Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Toruń - 2015 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Kategoria: m. na prawach powiatu

Budżet całego samorządu w 2014 roku:
- wydatki ogółem: 1 129 940 000,00 złotych
- w tym majątkowe: 400 738 500,00 złotych

Rok budżetu obywatelskiego jest brany jako rok w którym odbyło się zgłaszanie projektów i ich wybór. Tak więc jeśli na wiosnę organizowano zgłaszanie projektów i na jesień realizacja to wydatki majątkowe (inwestycyjne) samorządu są z tego samego roku co budżet obywatelski, ale jeśli np. w roku 2014 zgłaszano i wybierano projekty a ich realizacja nastąpi w 2015 roku to wysokość budżetu obywatelskiego jest z 2015 roku a wysokość wydatków majątkowych (inwestycyjnych) z 2014 roku.


Informacje o budżecie obywatelskim:

Kwota: 6 580 000,00 złotych

Zgłoszono następującą liczbę projektów: 239

Opis zgłoszonych projektów:
185 projektów zostało poddanych głosowaniu (po weryfikacji)

Zasady wyboru projektów:
Projekty zgłoszone przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym (np. czy taka inwestycja jest możliwa, nie jest sprzeczna z prawem, czy wchodzi w zakres zadań gminy). Weryfikacji oraz kalkulacji kosztów dokonują wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Torunia lub jednostki podległe. W trakcie tego procesu urzędnicy kontaktują się z wnioskodawcami w celu doprecyzowania projektów i oczekiwań. Proponują również zmiany, dzięki którym dany projekt może zostać poddany pod głosowanie (np. zmiana działki będącej własnością prywatną na teren miasta). Natomiast o wyborze projektów, które będą zrealizowane spośród projektów poddanych pod głosowanie, decydują tylko i wyłącznie mieszkańcy w procedurze głosowania.


Informacje o realizacji budżetu obywatelskiego:

Do realizacji wybrano następującą liczbę projektów: 53


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 203 319

Liczba uprawnionych do głosowania: 157 175

Informacja na temat głosowania:
21-30.06.2014. Zgodnie z regulaminem w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Torunia, który w chwili oddania głosu będzie miał ukończone co najmniej 16 lat. Mieszkaniec to osoba posiadająca swoje centrum życiowe na terenie miasta Torunia, co oznacza, że Toruń stanowi dla niej ośrodek interesów życiowych, w którym przebywa ponad 183 dni w roku i z którym łączą go zatrudnienie, pobieranie nauki lub prowadzenie działalności. Głosować można za pomocą formularza internetowego lub w formie papierowej w wyznaczonych punktach. W 2015 roku było to 7 punktów zorganizowanych w wydziałach/jednostkach Urzędu Miasta Torunia. Dodatkowo zorganizowano 3 punkty mobilne (galeria handlowe oraz punkt w ramach festynu z okazji święta miasta).

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Pula budżetu partycypacyjnego została podzielona na: - pulę ogólnomiejską (30% kwoty, czyli w 2015 r. 1,974 mln zł) - pulę lokalną (70% kwoty, czyli w 2015 r. 4,606 mln zł) Pula ogólnomiejska dotyczy pomysłów wykraczających swoim zasięgiem poza obszar jednej części miasta. Pula lokalna natomiast dotyczy tzw. okręgów, na które podzielone jest miasto. W Toruniu wyodrębnionych jest 13 okręgów, a przeznaczona dla nich kwota jest dzielona na części wg reguły: połowa w równych częściach, 1/4 proporcjonalnie do ilości mieszkańców w okręgu i pozostała 1/4 proporcjonalnie do powierzchni okręgu.

Liczba oddanych wszystkich głosów: 27 281


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2014 - Miasto Toruń
2016 - Miasto Toruń