Szczegóły | Budżety obywatelskie 


Szczegóły budżetu obywatelskiego: Miasto Zabrze - 2016 rok


Informacje o samorządzie

Nazwa samorządu: Miasto Zabrze

Województwo: śląskie

Kategoria: m. na prawach powiatu


Informacje o budżecie obywatelskim:

Strona budżetu obywatelskiego: Miasto Zabrze - kliknij i przejdź

Kwota: 4 000 000,00 złotych

Zasady wyboru projektów:
W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział osoby zameldowane w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków ukończyły 16 lat.


Informacje o wyborach projektów:

Liczba mieszkańców: 178 030

Liczba uprawnionych do głosowania: 140 015

Informacja na temat głosowania:
Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkaniec podaje imię, nazwisko, numer PESEL oraz składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją procedury budżetu partycypacyjnego. Opcjonalnie mieszkaniec może podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.Zostaną ustalone dodatkowe publiczne miejsca, w których udostępnia się środki techniczne umożliwiające głosowanie. Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej trzy projekty mieszkańców przyznając każdemu z tych projektów punkt. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest mieszkaniec, który najpóźniej na dwa dni przed wzięciem udziału w kolejnym etapie procedury budżetu partycypacyjnego (odpowiednio składanie wniosku (także jego poparcie) albo głosowanie) ukończył 16 lat, wpisany do miejskiego zbioru meldunkowego na pobyt stały lub czasowy.

Informacja na temat podziału terytorialnego:
Tak.


Informacje o budżetach w poprzednich latach:

2015 - Miasto Zabrze